چرا پویان و تتلو دعوا کردند؟

ماجرای دعوای پویان مختاری و امیر تتلو چیست؟ عکس
اخبار

ماجرای دعوای پویان مختاری و امیر تتلو چیست؟ عکس


پویان مختاری که به تازگی با همسرش دعوا کرده است با امیر تتلو نیز دعوا کرد و به هم فحاشی کردند علت این دعوای پویان و تتلو…