تعبیر خواب

تعبیر خواب سگ | همه چیز درباره خواب سگ از دیدگاه معبران
سرگرمی

تعبیر خواب سگ | همه چیز درباره خواب سگ از دیدگاه معبران


امام صادق (ع) دیدن سگ را به معنای دشمن، پادشاه طمعکار، افرد سخن چین، دانشمند بدکار و خدمتکار بدرفتار می داند، حال برای خواندن تعبیر خواب سگ…