ساعت های اورجینال و تک در کل ایران با قیمت باورنکردنی از فروشگاه ساعت واریا

کلیک کنید

تعبیر خواب سگ | همه چیز درباره خواب سگ از دیدگاه معبران

امام صادق (ع) دیدن سگ را به معنای دشمن، پادشاه طمعکار، افرد سخن چین، دانشمند بدکار و خدمتکار بدرفتار می داند، حال برای خواندن تعبیر خواب سگ از دیدگاه معبران دیگر در ادامه همراه ما شوید.

تعبیر خواب سگ | همه چیز درباره خواب سگ از دیدگاه معبران

آشنایی با تعبیر خواب سگ

دیدن سگ در رؤیا نمادی از شهوت، سخاوت، وفاداری و محافظت است و می تواند به نشانه آن باشد که به نیت و خواسته تان می رسید. همچنین برخی آن را به خیانت و درگیری درونی تفسیر کرده اند و عده ای نیز دیدن سگ در خواب را به نشانه راهنما و نگهبان می دانند.

تعبیر خواب سگ دنبالت باشه

دیدن سگ در خواب از نظر امام صادق (ع)

اگر کسی خواب سگ را ببیند به معنای دشمنی پست و فرو مایه ولی مهربان است، همچنین دیدن سگ ماده به معنای زن پست و دون همت می باشد (البته تشخیص نر یا ماده بودن سگ در خواب امکان پذیر نیست، مگر اینکه ذهن گواهی دهد و یا اینکه توله به همراه داشته باشد)، اگر سگ سیاه ببینید به نشانه دشمنی از عرب و سگ سفید نیز دشمن عجمی است.

  • دشمن
  • پادشاه طمعکار
  • دانشمند بدکار و خادم بد رفتار
  • مردم غماز و سخن چین
  • تعبیر خواب از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب سگ قهوه ای روشن

تصاویری از تأویل خواب سگ

اگر ببینید که سگ پارس می کند، یعنی اینکه سخن زشتی را از دشمن می شنوید، گاز گرفتن سگ در عالم خواب نیز به نشانه آسیب دیدن وی از سوی دشمن می باشد.

اگر در خواب ببینید که لباس تان با آب دهان سگ آلوده شد به نشانه خسته شدن از دشمنی است.

در صورتی که ببینید که سگ لباس شما را پاره کرد، به معنای کم شدن مال تان است. خوردن گوشت سگ نیز یعنی اینکه که دشمن تان را به وسیله دشمنان دیگر دفع و دور می سازید.

اگر کسی در خواب به سگ نان بدهد به نشانه فراخ شدن روزی بیننده خواب است و نیز تفسیر خواب نزدیکی کردن با سگ به نشانه طمع کردن دشمن در مورد وی می باشد.

اگر کسی ببیند که سگی به او تکیه کرده است به نشانه اعتماد وی به دشمن فرومایه و یاری کردن او در کار می باشد. در صورتی که ببینید که شیر سگ می خورد به معنای دچار شدن به بیم و ترس شدید است.

اگر ببینید که سگی از شما فرار می کند نیز به نشانه آن است که دشمن از شما حذر می کند. وارد شدن سگ ماده به خانه یعنی اینکه زنی فرومایه را به همسری می گیرید و اگر ببینید که سگ لباس تان را به دندان گرفت به معنای آن است که مکروهی به شما می رسد.

تصاویری از تأویل خواب سگ

تعبیر خواب سگ از دیدگاه اسماعیل بن اشعث

اگر سگ شکاری در خواب ببینید، یعنی دشمنی عیان دارید و در صورتی که سگ را در حال شکار ببینید، یعنی اینکه از دشمن دعوی علم و دانش کرده و سود می بینید.

در صورتی که ببینید، گوشت شکار را می خورید، بیانگر آن است که ارث به شما می رسد و اگر در خواب ببیند که سگی شکاری را از خود دور کردید به معنای آن است که از دشمنی که برایتان منفعت دارد، جدا می شوید.

تعبیر خواب سگ از دیدگاه مطیعی تهرانی

در واقعیت، سگ آشنا دوست و حمایت کننده است و در صورتی که نا آشنا باشد، مزاحم و خطرناک می باشد، بنابراین اگر در خواب سگی مطیع و رام دیدید که به دنبالتان می آمد، چنانکه سخنان و اشارات شما را نیز می فهمید، به معنای آن است که بیننده رویا امنیت دارد و دوستی از وی حمایت می کند، حتی می تواند به وی اعتماد کند. به طور کلی سگ آشنا، مطیع و آرام به دوست تفسیر شده است.

تعبیر خواب از دیدگاه مطیعی تهرانی

تعبیر رویای سگ

اگر کسی در خواب سگ بیگانه و نا آشنایی را ببیند به نشانه آن است که باید مواظب اطرافیانش باشد، زیرا احتمالا نسبت به وی نظر نیکویی ندارند.

در صورتی که سگ بیگانه به شما حمله کرد به معنای آن است که دشمنی پست، فرومایه و مردم آزار در کمین تان است و باید از وی دوری کنید.

شنیدن صدای سگ در عالم خواب به طوری که سگ را نیز نبینید، دلالت بر آن دارد که عده ای بدگویی شما را کرده و غیبت می کنند و در فکر توطئه برعلیه شما هستند.

در صورتی که سگی آشنا و رام ببینید که صدا و بانگ برآورد به نشانه فحش و ناسزا بوده و به معنای آن است که با شخصی که شما را دشنام می دهد و سخنان زشت می گوید، برخوردی نامطلوب می کنید.

تعبیر رویای سگ

تعبیر خواب سگ از معبرانی دیگر

اگر ببینید که سگ ماده ای به شما حمله می کند به نشانه آن است که باید از شر زنی پست و دون مایه خود را حفظ کنید چرا که وی می تواند بسیار خطرناک و آزار رسان باشد.

اگر ببینید که سگی به شما حمله می کند، خوب نیست و بستگی به مهابت سگ نیز دارد.

غذا دادن به سگ در عالم خواب بیانگر نجات از غم و غصه است و در صورتی که ببینید، سگی طعمه ای را از دست تان ربود و خورد به نشانه ضرر و زیان مالی است، یعنی اینکه با فریب و حیله ماتان را از چنگتان در می آورند و در صورتی که آن سگ ماده باشد، به نشانه آن است که زنی شما را فریب داده و پولتان را می رباید.

اگر در خواب ببینید که اطرافتان را سگ های زیادی گرفته اند، یعنی اینکه به جمعی وارد می شوید که همه آنها غریبه و ناآشنا هستند که نسبت به شما بدبین بوده و در جمع خود نمی پذیرند، ضمن اینکه شما هم از آنها می ترسید و به آنها اعتماد ندارید.

حال اگر در خواب ببینید، سگ هایی که اطرافتان را گرفته اند به شما حمله می کنند، دارای تعبیر نیکویی نمی باشد.

تعبیر خواب سگ از معبرانی دیگر

تفسیر خواب سگ

دیدن سگ شکاری به معنای دوستی است، پست و دون مایه که خدمت می کند اما نمی تواند دنائت و پستی خود را از بین برده و یا پنهان کند.

همچنین اگر خواب ببینید که سگی چیزی به دهان گرفت و برایتان آورد، تعبیری نیکو داشته و نشانه آن است که سودی به شما می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.